Betalingsvilkår

Betalingvilkår hjå Lærdal Tannhelse AS

*  Takstane føreset kontant oppgjer, eller oppgjer med kort.
*  Helforefusjon kjem til frådrag frå honoraret
*  Eventuelt oppdelt betaling skal avtalast før behandlinga tek til
*  Vi tykkjer det er naturleg at nye pasientar som oppsøker oss for akuttbehandling, betalar for  seg i same seanse.
*  Ved kreditkjøp, betaling med faktura, vert det tillagt eit fakturagebyr på kr. 60.-
*  Ved trong for purring tilkjem eit purregebyr på kr. 60.-

Alle kvitteringar er spesifiserte i høve takstar i prislista. Dersom behandlinga kjem på over kr. 6000.-, har du krav på spesifisert overslag.

                                   ?

Har du spørsmål om ovanståande vilkår, gjer vel og spør oss om dette!

Til for deg